Photos - Adele - Tous ses diaporamas

Amalya - The Voice - Emission 3 du 10 mars 2012  

Amalya - The Voice - Emission 3 du 10 mars 2012

Diaporama photos 72 photos

Adele, période « premiers succès »  

Adele, période « premiers succès »

Diaporama photos 6 photos